O MNE

Narodil som sa (v roku 1951) a vyrastal v Ružomberku, kde som v roku 1969 maturoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole. Od roku 1969 žijem v Bratislave. V roku 1974 som ukončil odbor matematická štatistika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v tom istom roku som obhájil aj titul RNDr. V roku 1976 som absolvoval štvormesačnú stáž v Medzinárodnom matematickom centre Stefana Banacha vo Varšave. Na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského som v roku 1984 ukončil postgraduálne štúdium matematickej informatiky.

Po skočení vysokej školy som pracoval v Bratislave ako programátor a analytik v oblasti hromadného spracovania údajov. V rokoch 1994 – 1995 som bol riaditeľom Národného centra pre informatiku, v rokoch 1999 – 2007 som bol predsedom Štatistického úradu SR a podpredsedom Rady vlády pre informatiku. Riadil som úspešnú transformáciu slovenskej štatistiky podľa predvstupových požiadaviek Európskej únie a realizáciu rozsiahlych štatistických zisťovaní (napr. sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2001) a štatistických spracovaní (napr. výsledky volieb). V rokoch 2010 – 2012 som bol vedúcim služobného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Po odchode do starobného dôchodku v roku 2013 sa venujem štatistike a informatike ako expert.

V rokoch 1999 – 2010 som bol predsedom Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti a v rokoch 2011 – 2021 som bol jej podpredsedom pre medzinárodné styky. V roku 2011 som bol zvolený za riadneho člena Medzinárodného štatistického inštitútu (ISI).

Od roku 1990 som členom KDH. Zastával som viaceré funkcie na úrovni okresu, kraja, od jesene 1990 som členom celoslovenskej Rady KDH (3 roky som bol prizývaný ako predseda Rozhodcovského súdu, inak som bol a som riadnym členom Rady KDH). V rokoch 2010 – 2016 som bol členom Predsedníctva KDH a predsedom Konzília KDH. Bol som gestorom prác na tvorbe základného programu KDH „Cesta pre Slovensko“, ktorý v roku 2015 nahradil základný program KDH „Lepšie Slovensko“ z roku 1993.

V rokoch 1998 – 2002 som bol poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy. Od roku 2009 do roku 2017 som bol 2 volebné obdobia poslancom Bratislavského samosprávneho kraja, v prvom volebnom období (2009-2013) som pracoval v komisii európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu a v druhom volebnom období (2013 – 2017) vo finančnej komisii.

V rokoch 2016 – 2019 som bol členom Predsedníctva Fóra kresťanských inštitúcií, kde som zastupoval Združenie kresťanských seniorov Slovenska. Od roku 2019 som predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska a členom Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie. Som tiež členom Výkonného výboru Európskej únie seniorov.

Som ženatý, mám 2 dospelé dcéry a 3 vnukov. Medzi moje záľuby patrí najmä literatúra a turistika.

Aktuality

Volebný Program

Prečo NAJ Petržalka?

Kandidujem vo volebnom obvode, ktorý sa zhoduje s okresom Bratislava 5, teda zahŕňa mestské časti Čunovo, Jarovce, Petržalka a Rusovce. Už roky existuje paradox, že málo vžitý názov okresu Bratislava 5 sa zamieňa s pomenovaním jeho najväčšej mestskej časti – Petržalka. Preto chcem uistiť obyvateľov Čunova, Jaroviec a Rusoviec, že moje základné volebné heslo NAJ Petržalka myslí aj na nich.

Od roku 1984 žijem v Petržalke. Chcem, aby Petržalka spolu so svojimi „dedinkami“ bola NAJlepším miestom pre život – pre deti, mladých, rodiny i seniorov. Úlohy župy sú viac orientované na širšie územie, ale župa vytvorila nástroje aj pre podporu miestnych aktivít. Ako jeden príklad za všetky spomeniem, že sme podporili výstavbu plavárne v Petržalke sumou 500 000 eur. Ako doterajší poslanec som podporoval a aj v budúcnosti, ak získam Vašu dôveru, podporím všetky rozvojové projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality života obyvateľov na tomto území.

Ako poslanec som pracoval vo finančnej komisii. Jednou z mojich priorít na župe je pokračovať v zodpovednom hospodárení tak, aby sa nezvyšovala zadĺženosť župy. S finančnými možnosťami župy súvisí aj maximálne využitie možností eurofondov na rozvoj kraja a okresu. Podporoval som a aj v budúcnosti podporím všetky projekty, na realizáciu ktorých sa podarí získať zdroje z fondov EÚ.

Ako aktívny turista sa teším z projektov, ktoré v oblasti turizmu iniciuje a podporuje moja kolegyňa poslankyňa Táňa Mikušová. Ide najmä o skrášľovanie Chorvátskeho ramena, aby sa stalo príjemnou rekreačnou zónou, o projekty pre cyklistov (cyklotrasy, pamptrack), ekocentrum v Čunove, národné centrum kanoistiky na Zemníku. Veľkou výzvou budúceho funkčného obdobia je vybudovanie rodinného parku na župnom pozemku medzi sídliskami Lúky a Slnečnice.

Svoje doterajšie skúsenosti a chuť a energiu do budúcnosti ponúkam pre to, aby náš okres – naša Petržalka bol NAJ.

Kontakt

Pošlite mi e-mail na peter.mach@petermach.sk
alebo
napíšte mi na adresu Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Peter Mach
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava – Staré Mesto