Ako sa hlasuje v župných voľbách

Hlasovať môžete len v mieste svojho trvalého bydliska vo volebnom okrsku, v ktorom ste zapísaný v zozname voličov.
Vo volebnej miestnosti dostanete úradnú obálku a 2 hlasovacie lístky. Na jednom hlasovacom lístku sú podľa abecedy zoradení kandidáti na predsedu samosprávneho kraja a na druhom kandidáti na poslancov zastupiteľstva vo vašom volebnom obvode. Prevzatie úradnej obálky a hlasovacích lístkov potvrdíte podpisom v zozname voličov.
Na hlasovacom lístku pre voľbu predsedu zakrúžkujte poradové číslo jedného kandidáta, ktorému dávate svoj hlas. Ak nezakrúžkujete nikoho alebo viac ako jedného kandidáta – hlasovací lístok je neplatný.
Na hlasovacom lístku pre voľbu poslancov zakrúžkujte poradové čísla najviac toľkých kandidátov, koľko sa volí vo vašom volebnom obvode poslancov. Ak zakrúžkujete viac kandidátov ako sa volí poslancov, hlasovací lístok je neplatný. Zakrúžkovať menej kandidátov je možné (ale musíte zakrúžkovať aspoň jedného – inak je tento hlasovací lístok neplatný).
Oba hlasovacie lístky vložte do úradnej obálky a tú vložte do volebnej schránky.